Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Biurze Ekspertów Budownictwa Sp. z o. o.

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o. o. ul.  Dąbrowskiego 32, 14-200 Iława zwana dalej „BEB Sp. z o. o..” lub „Administratorem”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: rodo@beb.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych BEB Sp. z o. o.                 w  zależności od prowadzonej ,sprawy na podstawie obowiązującego prawa, zawartych umów, udzielonych zgód, w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prowadzenia spraw, negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
  5. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych , w dowolnym momencie  przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, praw do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o., 14- 200 Iława, ul. Dąbrowskiego 32.

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w BEB Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony danych  osobowych,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2,         00-193 Warszawa. Podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe,       w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stornami umowy. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych     i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych.
  2.  Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

1) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

b) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

c) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

 2) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

a) podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

b) kontrahenci BEB Sp. z o. o. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;

c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

d) podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

e) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

      3) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych: e-mail: rodo@beb.pl